• 63e2038f

Copat e ruterit me diamant të sinterizuar